Wijzigingen categorie B vanaf 03.02.2014

 

1 Theorie examen categorie B

 

Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het

rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging van een attest van

onderricht (12u), uitgereikt door een rijschool. (zie website www.kempischerijscholen.be)

De lessen die gevolgd zijn vóór de niet geslaagde theorie-examens, komen hiervoor in aanmerking indien de datum van de eerste les niet langer dan 3 jaar geleden is.

Indien de kandidaat opnieuw 2x mislukt, moet hij geen nieuw attest voorleggen. Enkel de mislukkingen vanaf 03.02.2014 worden in rekening gebracht.

 

UITZONDERINGEN:

Dienen geen attest van onderricht voor te leggen:

 

- De kandidaten die een medisch attest voorleggen van een neus-, keel- en oorarts waaruit blijkt

dat zij een handicap hebben aan het gehoor waardoor zij geen theorie onderricht kunnen volgen

in een rijschool onder normale voorwaarden.

 

- De kandidaten waarvan het intellectuele of mentale vermogen of de graad van alfabetisme

ontoereikend is en die het bewijs hiervan leveren, onder de vorm van een attest van een CLB,

een OCMW, een instituut voor buitengewoon onderwijs, een observatiecentrum, een

basiseducatie of een centrum voor beroepsoriëntering.

 

Opmerking: De gevolgde theorielessen in het kader van Rijbewijs op school komen niet in

aanmerking voor het berekenen van de 12 verplichte theorielessen om deel te nemen aan een 3de

theorie-examen.

 

2 Praktijkopleiding

 

2.1 Voorlopig rijbewijs uitgereikt vóór 03.02.2014

 

De bepalingen van het huidige KB die geldig zijn vóór 03.02.2014 blijven van toepassing op de

voorlopige rijbewijzen afgegeven vóór deze datum.

 

Voor kandidaten die een duplicaat uitgereikt krijgen van een voorlopig rijbewijs vanaf 03.02.2014, is

de nieuwe reglementering vanaf 03.02.2014 van toepassing. Reden: sinds de invoering van het

voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel, krijgt een kandidaat, die een duplicaat aanvraagt, een nieuw

voorlopig rijbewijs.

 

Bij het verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs uitgereikt vóór 03.02.2014, kan de

kandidaat zijn scholing enkel verder zetten en het praktijkexamen afleggen met een erkende rijschool

na 6 uren praktijkopleiding gevolgd te hebben (ongeacht het aantal uren dat hij al voordien gevolgd

heeft) en mits voorlegging van een bijlage 4 (wordt uitgereikt door de gemeente, na inlevering van

het voorlopig rijbewijs waarvan de geldigheid verstreken is). De kandidaat is verplicht om opnieuw het theoretisch examen af te leggen indien de theorie niet langer geldig is.

 

Hij kan enkel een nieuw voorlopig rijbewijs B verkrijgen na het verstrijken van een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf het einde van de geldigheid van zijn vorig voorlopig rijbewijs. Een kandidaat die zich aanbiedt met een bijlage 4, dient na elke 2 mislukkingen voor een praktijkexamen opnieuw 6 uur les te volgen.

 

Indien de kandidaat houder is van een voorlopig rijbewijs 36 maanden, uitgereikt vóór 03.02.2014,

kan hij dit nog omwisselen voor een voorlopig rijbewijs van 18 maanden, maar enkel binnen de

geldigheid van het voorlopig rijbewijs van 36 maanden, en op voorwaarde dat hij vóór 03.02.2014

nog geen voorlopig rijbewijs van 18 maanden gehad heeft.

 

Het voorlopig rijbewijs van 18 maanden, uitgereikt vanaf 03.02.2014, valt onder de regels die gelden vanaf 03.02.2014 (zie verder).

 

Indien de kandidaat houder is van een voorlopig rijbewijs 18 maanden, uitgereikt vóór 03.02.2014,

kan hij dit nog omwisselen naar een voorlopig rijbewijs van 36 maanden, maar enkel binnen de

geldigheid van het voorlopig rijbewijs van 18 maanden. Het voorlopig rijbewijs van 36 maanden,

uitgereikt vanaf 03.02.2014, valt onder de regels die gelden vanaf 03.02.2014 (zie verder).

 

2.2 Voorlopig rijbewijs uitgereikt vanaf 03.02.2014

 

2.2.1 Voorlopig rijbewijs 36 maanden

 

De begeleider moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als vóór 03.02.2014.

De begeleider zal vermeld worden op het voorlopig rijbewijs en neemt vooraan plaats in het

voertuig.

 

Er wordt een verbod ingesteld om als begeleider vermeld geweest te zijn op een ander voorlopig

rijbewijs gedurende het voorgaande jaar (behalve voor dezelfde kandidaat). Hierop zijn

uitzonderingen ten aanzien van kinderen, kleinkinderen, zussen, broers, pleegkinderen of van zijn

wettelijke partner.

 

Een tweede begeleider kan vermeld worden op het voorlopig rijbewijs 36 maanden, ofwel op het

moment van afgifte, ofwel tijdens de scholing.

 

In geval van wijziging of toevoeging van begeleider tijdens de scholing wordt een nieuw voorlopig

rijbewijs uitgereikt waarop de datum geldig tot… van het eerste voorlopig rijbewijs behouden blijft.

 

De kandidaat moet vergezeld zijn door één van de 2 (of beide) begeleiders die vermeld zijn op het

voorlopig rijbewijs van 36 maanden.

 

2.2.2 Voorlopig rijbewijs 18 maanden

 

De kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs 18 maanden, mag vergezeld zijn van

maximum 2 personen die aan de voorwaarden van begeleider voldoen (zie voorlopig rijbewijs 36

maanden). Het volstaat dus NIET meer dan de begeleidend persoon 24 jaar is en in het bezit is van

een rijbewijs B.

Na het verstrijken van een periode van 3 jaar, kan de kandidaat opnieuw een voorlopig rijbewijs 18

maanden krijgen (zie ook 2.2.3).

 

 

 

2.2.3 Omwisseling tussen voorlopige rijbewijzen

 

De kandidaat met een voorlopig rijbewijs 36 maanden kan binnen de geldigheid van het voorlopig

rijbewijs een voorlopig rijbewijs van 18 maanden verkrijgen. De stage onder dekking van het

voorlopig rijbewijs 36 maanden wordt in rekening gebracht. Omgekeerd kan de kandidaat met een

voorlopig rijbewijs 18 maanden binnen de geldigheid van het voorlopig rijbewijs, een voorlopig

rijbewijs van 36 maanden verkrijgen. De omwisseling van een voorlopig rijbewijs kan slechts

EENMAAL plaatsvinden.

 

Wanneer het voorlopig rijbewijs vervallen is, kan de kandidaat enkel zijn scholing verder zetten en

het praktijkexamen afleggen via een erkende rijschool, na minstens 6 uur praktijkles gevolgd te

hebben (ongeacht het aantal uren dat hij voordien reeds gevolgd heeft), en op voorlegging van een

bijlage 4.

 

Indien er drie jaren verstreken zijn sinds het einde van de geldigheidstermijn, kan de kandidaat

opnieuw een voorlopig rijbewijs bekomen: hij begint een nieuwe opleiding.

Bijgevolg tellen de eventuele vorige mislukkingen voor een praktijkexamen vóór afgifte van het nieuwe voorlopig rijbewijs niet mee.

Het aantal uren les dat een kandidaat gevolgd heeft blijven echter geldig gedurende een periode van 3 jaar.

 

Gebrevetteerde rijinstructeurs (code 103 vermeld op het rijbewijs categorie B of speciale

instructietoelating uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer), die in dienst

zijn van een VZW en die dit bewijzen, kunnen tegen betaling tijdens de stageperiode begeleider zijn.

 

De gebrevetteerde instructeur moet niet vermeld worden op het voorlopig rijbewijs, maar mag altijd

plaatsnemen in het voertuig tijdens stageperiode, naast de begeleider(s) die eventueel aanwezig

is/zijn.

 

2.2.5 Verplichte lessen

 

Wat het aantal te volgen lessen betreft gelden volgende regels :

 

  • Na elke 2 mislukkingen dient de kandidaat 6 uur les te volgen in een erkende rijschool;

 

  • Nadat de geldigheid van het voorlopig rijbewijs verstreken is en de kandidaat wil het

praktijkexamen afleggen onder dekking van een bijlage 4, dient de kandidaat 6 uur les te

volgen in een erkende rijschool.

 

Ter info, nog 2 extra situatieschetsen:

 

A/ Wanneer de kandidaat:

 

  • 2 keer mislukt voor zijn praktijkexamen B
  • hierna vervalt de geldigheid van zijn voorlopig rijbewijs
  • 6u rijschool volgt

-> dan mag de kandidaat opnieuw praktijkexamen afleggen.

 

Reden: op dat moment, vermengen de 2 voorwaarden zich met elkaar: de kandidaat moet 6u

rijschool volgen in het kader van de mislukkingen, maar ook 6u in het kader van het vervallen van de

geldigheid van zijn voorlopig rijbewijs. Er moet geen optelling gemaakt worden van het aantal te

volgen lesuren (zijnde 6 + 6), maar voor deze situatie volstaat het om eenmalig 6u rijschool te volgen

en dit attest voor te leggen om terug toegelaten te worden tot het examen (uiteraard moet de

kandidaat het praktijkexamen afleggen met het voertuig en met een instructeur van de rijschool).

B/ Indien de kandidaat:

 

  • 2 keer mislukt voor zijn praktijkexamen B
  • hierna 6u rijschool volgt (maar legt nog niet opnieuw praktijkexamen af)
  • daarna de geldigheid van zijn voorlopig rijbewijs vervalt

-> dan moet de kandidaat toch eerst opnieuw 6u rijschool volgen voordat hij opnieuw

praktijkexamen mag afleggen.

 

Reden: op het moment dat de geldigheid van het voorlopig rijbewijs vervalt, treedt de voorwaarde

pas in werking dat de kandidaat 6u rijschool moet volgen in het kader van die vervallen geldigheid.

Die 6u rijschool die hij juist hiervoor heeft gevolgd kunnen bijgevolg niet in rekening gebracht

worden. De 2 voorwaarden mengen zich niet met elkaar en de kandidaat moet opnieuw 6u rijschool

volgen.

 

3. Praktijkexamen

 

De kandidaat legt voor:

 

- een nog geldig voorlopig rijbewijs waarvan hij reeds minstens 3 maanden houder is

 

OF

- een getuigschrift van onderricht, waaruit blijkt dat de kandidaat de opleiding van 6 uur gevolgd

 

heeft en een attest van de gemeente dat aangeeft dat hij een stageperiode van minstens 3

maanden heeft doorlopen op basis van een voorlopig rijbewijs B.

 

Indien de kandidaat zich aanbiedt met een voorlopig rijbewijs uitgereikt vanaf 03.02.2014 of met een

attest van de gemeente (bijlage 4), moet zijn theorie examen nog geldig zijn (3 jaar). Indien de

kandidaat niet meer in het bezit is van een geldig voorlopig rijbewijs, legt hij zijn praktijkexamen af

met een voertuig van een rijschool.

 

Er moet volgend verschil gemaakt worden tussen een kandidaat die zich aanbiedt met een voertuig

van de rijschool of in vrije begeleiding:

 

• indien een kandidaat zich aanbiedt met een voertuig van een rijschool dient de instructeur

de code 103 op zijn rijbewijs B vermeld te hebben of dient hij houder te zijn van de speciale

instructietoelating uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

 

• indien een kandidaat met een voorlopig rijbewijs 18 maanden zich aanbiedt met een voertuig

van de kandidaat, dient de begeleider te voldoen aan volgende voorwaarden:

 

o ingeschreven zijn in België en houder zijn van een identiteitskaart uitgereikt in België

o sedert tenminste 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs

o niet vervallen zijn of geweest zijn van het recht tot sturen gedurende de laatste 3 jaar.

 

• indien een kandidaat met een voorlopig rijbewijs 36 maanden zich aanbiedt met een voertuig

van de kandidaat, dient de begeleider te voldoen aan volgende voorwaarden:

 

o ingeschreven zijn in België en houder zijn van een identiteitskaart uitgereikt in België

o sedert tenminste 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs

o niet vervallen geweest zijn van het recht tot sturen gedurende de laatste 3 jaar.

o bijkomend dient de begeleider vermeld te staan op het voorlopig rijbewijs.